Algemene verkoopsvoorwaarden ALL-IMPORT BV

 

 1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere met de BVBA ALL-IMPORT afgesloten overeenkomst. Zij worden geacht uitdrukkelijk aanvaard te zijn bij ondertekening van de bestelbon of bij niet-protest middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum indien er geen bestelbon werd gemaakt.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 3. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk de eerste van de maand volgend op de maand van facturatie zijn van rechtswege en zulks zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten ten belope van 8% per jaar verschuldigd. Tevens is bij niet-betaling van de factuur uiterlijk de eerste van de maand volgend op de maand van facturatie van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfetaire en onherleidbare schadevergoeding, zoals voorzien in art. 1152 B.W., verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, evenwel met een minimum van euro 50,00.
 4. De BVBA ALL-IMPORT behoudt zich het recht voor de verkoopprijzen aan te passen indien er zich tussen de bestelling en de levering wijzigingen voordoen in de quotatievoeten de leveranciers, wisselkoersen, douanerechten, overdrachttaksen, vervoerkosten, etc.
 5. Gebeurlijk protest tegen een factuur dient middels gemotiveerd aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum. Nadien is iedere klacht onontvankelijk.
 6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de BVBA ALL-IMPORT en dit tot volledige betaling van de factuur in hoofdsom, intresten en aanhorigheden is tussengekomen.
 7. Ingeval van niet-betaling door de klant, om welke reden dan ook, zal deze de geleverde zaken op eerste verzoek van BVBA ALL-IMPORT terug dienen te geven en/of te laten ophalen onverminderd het recht van BVBA ALL-IMPORT om schadevergoeding te vorderen wegens contractuele wanprestatie. Het risico is op het ogenblik van de levering overgegaan op de klant.
 8. De aangeduide leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de BVBA ALL-IMPORT niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant dient de levering en de uitvoering van de overeenkomst op de overeengekomen tijdstip mogelijk de maken. Goederen door BVAB ALL-IMPORT vervoerd, reizen op risico van de BVBA ALL-IMPORT tot op de plaats van de levering. Aldaar gaat het risico over op de klant. Wanneer overeengekomen wordt dat de levering op de werf dient te gebeuren, dienen de toegangswegen door de klant voldoende berijdbaar gemaakt te worden. Levering op de werf houdt slechts in dat de goederen met de meeneemheftruck gelost worden, het begeleidend personeel zorgt niet voor het stapelen van de goederen in de gebouwen. Bij aanvoer van materiaal op de werf kan de BVBA ALL-IMPORT niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade dewelke door de wagens van de BVBA ALL-IMPORT wordt veroorzaakt aan de werf.
 9. Goederen die afgehaald of vervoerd worden door een andere persoon dan van BVBA ALL-IMPORT, reizen op risico van de afnemer en dit vanaf het op laden uit het magazijn. Nazicht van de levering dient dus bij het opladen te gebeuren, ,a levering worden geen klachten meer aanvaard.
 10. De klant is gehouden bij levering de goederen te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit. Het in ontvangst nemen van de goederen door de klant bij levering dekt al de mogelijke zichtbare gebreken van de geleverde goederen. De klant is gehouden om eventuele klachten onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken en dit per gemotiveerd aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 8 dagen nadat hij de gebreken heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Laattijdige klachten worden niet aanvaar. Klachten vormen geen reden tot niet-betaling van een factuur.
 11. De BV ALL-IMPORT staat niet in voor gebreken voortspruitend uit productiefouten en gebrekige eigenschappen van de geleverde materialen. Haar vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van hun leveranciers. Bovendien zal de gebeurlijke financiële gehoudenheid van de BVBA ALL-IMPORT de waarde van de geleverde goederen nooit overschrijden.
 12. De garantie “vorstvrij” geldt slechts wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld op de bestelbon van de factuur.
 13. Mogelijke afwijkingen inzake tinten en maten kunnen geen aanleiding geven tot klachten.
 14. De slijtvastheid wordt enkel vermeld ter titel van inlichting en kan geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de BVBA ALL-IMPORT. De graad van slijtage hangt af van het beloop van de tegels en de graad van vervuiling, reden waarom de BVBA ALL-IMPORT een mat aanraadt bij de inkom. De geëmailleerde bovenlaag van sommige druk belopen tegels verliest soms haar glans, zonder dat daarom de
  functionele karakteristieken verdwijnen en zonder dat een klacht aangaande de kwaliteit van de tegels kan ingeroepen worden. Wanneer de tegels bestemd zijn voor nog drukker belopen plaatsen zoals bv. Winkels, kappers en dergelijke raadt de BVBA ALL-IMPORT niet-geglazuurde grèstegels aan.
 15. De BVBA ALL-IMPORT is niet aansprakelijk voor haarscheurtjes in muurtegels en slijtage bij verglaasde vloertegels, evenmin voor het barsten van de tegels wegens uitzetten of inkrimpen van het bouwwerk.
 16. Bij het vloeren van terrassen zowel op het gelijkvloers als op verdiepingen kan de BVBA ALL-IMPORT niet instaan voor de waterdichtheid. De vorstbestendigheid van de verglaasde tegels wordt eveneens niet gegarandeerd.
 17. De geplaatste vloer- of muurtegels worden door BVBA ALL-IMPORT niet opgeschuurd of gereinigd.
 18. Tweedekeus goederen kunnen tot geen enkeleklacht aanleiding geven.
 19. De materialen -worden zo gelijkmatig mogelijk gekozen. Vlekken, aders, schelpen of kleurschakeringen zijn geen fouten of gebreken, maar eenvoudige vervormingen van de natuur, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden. Oorsprong en kleur wordt bepaald door het monster, dat slechts als benaderde gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kunnen geëist worden. Een afwijking van 3 millimeter van de dikte van de tegels is de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en geeft geen reden tot enige klacht.
 20. Wanneer de klant een aanvullende bestelling plaats, gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant: de BVBA ALL-IMPORT neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor wat betreft de kleurverschillen die er zouden kunnen zijn met de vroeger geleverde goederen.
 21. Goederen dewelke teveel worden besteld worden niet terug genomen door de BVBA ALL-IMPORT. Wanneer de verkochte tegels echter nog voldoende in voorraad zijn in de geleverde nuance, kunnen volle en ongeopende verpakkingen uitzonderlijk toch worden teruggebracht met een maximum van5% van de aangekochte hoeveelheid.
 22. Klachten m.b.t. de uitgevoerde werken dienen binnen de 8 dagen per gemotiveerde aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Deze klachten zullen onderzocht worden door de BVBA ALL-IMPORT die gebeurlijk, dit is wanneer deze klachten gegrond bevonden werden, tot het uitvoeren van de nodige herstellingen zal overgaan. Deze klachten verlenen evenwel geen recht aan de klant op zich betalingsverplichtingen t.o.v. op te schorten. De BVBA ALL-IMPORT zal enkel gehouden zijn tot aanpassing en/of herstelling en/of verlenen van welke garantie dan ook na betaling door de klant van alle openstaande rekeningen.
 23. De klant heeft niet het recht borgsommen in te houden op de gefactureerde bedragen tenzij uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vertragingen van de werken in gebouwen welke niet te wijten is aan de BVBA ALL-IMPORT geeft geen recht tot inhoudingen der betalingen noch tot wijzigingen in het oorspronkelijke contract.
 24. Voor zelfplaatsers geldt dat de berekening van d oppervlakte onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant valt. Enig verschil na plaatsing zowel in min als plus valt niet onder de verantwoordelijkheid van de BVBA ALL-IMPORT.
 25. Een uitdrukkelijk ontbindend beding wordt voorzien zodat de goederen bij niet-betaling eigendom blijven van de leverancier, zelfs als deze zich in de magazijnen of op de werf van de koper of zijn klant bevinden. Dit beding isniet afhankelijk van een uitdrukkelijke betekening.
 26. Op alle met de BVBA ALL-IMPORT gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.
 27. Privacy & Cookie Beleid : zie : https://all-import-tegels.be/privacybeleid/